تاسیس 1370
Since 1991

شغل مورد نظر


مشخصات فردی


تحصیلات


دوره های مرتبط


سوابق همکاری با دیگر شرکت ها


آشنایی با زبان های خارجی


آیا از طریق شخص خاصی به این شرکت معرفی شده اید؟ آیا از کارکنان شرکت شخصی را می شناسید؟


شرایط همکاری


فایل رزومه